Regulamin

REGULAMIN:

Niniejszy regulamin określa warunki udziału w wydarzeniach organizowanych przez Flow Effect Aleksandra Doda-Stępień 01-771 Warszawa ul. Broniewskiego 24a/117 (dalej zwany jako „Regulamin”) oraz rejestracji za pośrednictwem serwisu internetowego www.floweffect.pl (zwanego dalej „Serwisem”), bądź drogą tradycyjną. Rejestracja na wydarzenie jest równoznaczna z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Flow Effect Aleksandra Doda-Stępień z siedzibą w Warszawie 01-771, przy ul. Broniewskiego 24a/117, REGON: 369632530, NIP: 5252386361 (dalej zwane jako „Flow Effect”).
 2. Flow Effect jest organizatorem wydarzeń: konferencji i szkoleń, które są opisane na stronie Serwisu. Zamieszczona za pośrednictwem Serwisu informacja o organizowanym wydarzeniu jest ofertą z punktu widzenia przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Program wydarzeń jest za każdym razem przedstawiony za pomocą dedykowanej dla wydarzenia podstronie.
 4. Flow Effect zastrzega, że istnieje możliwość zmiany prelegentów oraz harmonogramu wydarzenia do dnia jego rozpoczęcia.
 • 2 Ogólne warunki uczestnictwa
 1. Udział w wydarzeniu należy zgłosić za pomocą formularza internetowego  najpóźniej w terminie 1 dzień roboczy przed terminem rozpoczęcia wydarzenia
 2. W przypadku braku wolnych miejsc na wydarzenie Flow Effect zastrzega, że może odmówić zgłoszenia.
 3. Flow Effect zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w terminie 4 dni przed terminem rozpoczęcia wydarzenia w razie braku osiągnięcia minimalnej liczby zarejestrowanych uczestników. Minimalna liczba uczestników dla każdego z organizowanych wydarzeń może się różnić.
 4. W tej sytuacji każdy z uczestników otrzyma powiadomienie drogą elektroniczną o odwołaniu wydarzenia oraz zwrot całości wpłaconej kwoty.
 5. Uczestnictwo wymaga wypełnienia formularza poprzez podanie danych uczestnika: imienia, nazwiska, stanowiska, adresu e-mail, numeru telefonu. Także poprzez podanie danych płatnika i akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Uczestnik zgadza się na fotografowanie wydarzenia w tym na ewentualność bycia na zdjęciach, które zostaną zamieszczone na stronie www.floweffect.pl
 7. Wypełniając formularz zgłoszeniowy wydarzenia uczestnik zgadza się tym samym na zawarcie umowy o udział pomiędzy uczestnikiem, a Flow Effect lub pomiędzy płatnikiem, a Flow Effect.
 8. Treść zawartej umowy stanowią postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

 • 3 Obowiązki stron
 1. Obowiązki Flow Effect:
  1. Realizacja programu wydarzenia, który jest przedstawiony na dedykowanej podstronie.
  2. Wydanie identyfikatorów uczestnictwa
  3. Wydanie certyfikatów w formie elektronicznej lub papierowej.
  4. Zapewnienie Sali konferencyjnej
  5. Zapewnienie cateringu – zgodnie z treścią oferty zamieszczonej za pośrednictwem Serwisu na konkretnej podstronie wydarzenia.
 2. Obowiązki uczestnika i płatnika:
  1. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu dostępnego na stronie www.floweffect.pl
  2. Dokonanie wpłaty kwoty za udział w wydarzeniu w terminie 14 dni od wystawienia faktury
 3. Wydarzenia organizowane przez Flow Effect mają charakter wyłącznie edukacyjny.
 4. Flow Effect nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych podczas wydarzenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

 

 • 4 Koszty
 1. Cena udziału w wydarzeniu jest podana każdorazowo za pośrednictwem Serwisu i może być różna w zależności od czasu dokonywania zgłoszenia.
 2. Cena, o której mowa w ust. 1 § 4  powinna zostać wpłacona na rachunek bankowy Flow Effect: mBank numer rachunku: 12114020040000320277492023 nie później, niż w terminie 14 dni od zakończenia wydarzenia.
 3. W tytule wpłaty należy wpisać tytuł wydarzenia oraz imię i nazwisko uczestnika.
 4. Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania ani dojazdu uczestników do miejsca organizacji wydarzenia.
 5. Uczestnik bądź płatnik może odstąpić od niniejszej Umowy bez konieczności podawania przyczyn oraz poniesienia jakichkolwiek kosztów, w tym zapłaty ceny, w terminie do 5 dni roboczych przed datą wydarzenia.
 6. Rezygnacja ze udziału w wydarzeniu w terminach późniejszych, niż wskazane powyżej, wiąże się z koniecznością wniesienia całości ceny w wysokości wskazanej na dedykowanej każdemu z wydarzeń podstronie Serwisu.
 7. Uczestnik lub płatnik będący stroną umowy, ma prawo przekazać prawo uczestnictwa w wydarzeniu osobie trzeciej bez ponoszenia dodatkowych kosztów w terminie 1 dnia roboczego przed datą rozpoczęcia wydarzenia, pod warunkiem uprzedniego zawiadomienia Flow Effect.

 

 

 • 7 Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych jest Flow Effect Aleksandra Doda-Stępień z siedzibą w Warszawie 01-771, przy ul. Broniewskiego 24a/117, REGON: 369632530, NIP: 5252386361.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w wydarzeniu oraz w celach marketingowych, jakie prowadzi Flow Effect. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [Dz. U. 2016 r. poz. 922. z późn. zm.], dalej jako: „u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 3. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.
 • 8 Postanowienia końcowe
 1. Zmiany w niniejszym Regulaminie może dokonać Flow Effect w dowolnym czasie. Informacje o dokonanych zmianach zostaną opublikowane na stronie internetowej. Zmiana regulaminu nie może pogorszyć sytuacji prawnej uczestników i płatników, którzy przed datą zmiany Regulaminu zawarli umowę.
 2. Treść serwisu oraz materiałów szkoleniowych udostępnionych przez Flow Effect uczestnikowi podlega ochronie przewidzianej przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 05 marca 2018 roku.